Opinie psychologiczne

Opinie psychologiczne

Diagnoza Inteligencji testem Skalą Inteligencji Stanford-Binet (SB5) - Indywidualne badanie sprawności intelektualnej

Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC. Ma aktualne polskie normy. Na świecie test stosowany jest  tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia). Test jako jedyny tak precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Skala SB jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych umożliwia diagnozę osób o wybitnych możliwościach intelektualnych oraz diagnozę stopnia niepełnosprawności umysłowej. Test stosowany jest w diagnozie dzieci (od drugiego roku życia), młodzieży i osób dorosłych, w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni normatywny (zaburzenia i odchylenia rozwojowe, zaburzenia organiczne, niepełnosprawność intelektualna etc).

Ogólnym wynikiem w teście jest iloraz inteligencji (w skali pełnej, niewerbalnej i werbalnej oraz dla pięciu czynników) oraz wiek umysłowy osoby badanej.

Testem mogą posługiwać się wyłącznie dyplomowani, przeszkolenie do tego celu psycholodzy. Polska wersja testu cechuje się bardzo dobrymi własnościami psychometrycznymi. Stosowana jest w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, placówkach służby zdrowia oraz sądowo-penitencjarnych.

Dla kogo?

 • Dzieci od 2 roku życia do 18, 11 roku życia w normie rozwojowej;
 • osoby z trudnościami w nauce;
 • osoby niepełnosprawne intelektualnie;
 • osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami komunikacji, autyzmem;
 • osoby z poważnym uszkodzeniem mózgu;
 • osoby władające językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia;
 • osoby z afazją lub po udarze, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki;
 • osoby słabosłyszące.

Korzyści

 • Ustalenie stopnia sprawności intelektualnej;
 • ustalenie Ilorazu inteligencji;
 • wykrycie zaburzeń neurorozwojowych;
 • ukierunkowanie postępowania z dzieckiem;
 • umożliwienie dziecku dalszego niezaburzonego rozwoju;
 • ustalenie celów i kierunku terapii;
 • ustalenie celów i kierunku rehabilitacji.

Diagnoza w kierunku autyzmu, diagnoza w kierunku dysleksji - Indywidualne badanie

Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera stanowi zestaw form zachowań i umiejętności, który służy do diagnozowania charakterystycznych dla danego dziec

Dla kogo?

 • Dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń neurorozwojowych;
 • dla dzieci z zachowaniami ze spektrum autyzmu;
 • dla dzieci mających problemy szkolne z pisaniem, czytaniem;
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 • dzieci z zaburzeniami w komunikacji.

Korzyści

 • Określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka ;
 • określenie możliwości dziecka do nauki;
 • ocena poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem, dziecka z zaburzeniami rozwoju, dziecka z zaburzeniami w komunikacji;
 • ukierunkowanie postępowania  z dzieckiem ;
 • umożliwienie dziecku dalszego niezaburzonego rozwoju;
 • ustalenie celów i kierunku terapii;
 • ustalenie celów i kierunku rehabilitacji.